بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

عضو رسمی و فعال شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC
عضو انجمن مشاوران مهاجرت حرفه ای کانادا CAPIC
تخصص اصلی در زمینه برنامه های مهاجرتی اقتصادی مانند اکسپرس انتری،
برنامه های پذیرش استانی، های مهاجرتی مبتنی بر سرمایه گذاری و کارآفرینی،
برنامه های اسپانسرشیپ خانواده
 
 
کد مشاور: R519907