بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

فرم ارزیابی تحصیلی آلمان

قصد تحصیل در کدام مقطع را دارید؟

در کدام یک از دوره های کالج ذیل قصد ادامه تحصیل دارید؟

M-course
T-course
W-course
G-course

سطح زبان آلمانی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

تمکن مالی شما منطبق با کدام یک از این گزینه ها می باشد؟

کمتر از یک و نیم میلیارد تومان
بیش از یک و نیم میلیارد تومان

آیا اقوام درجه یک یا دو دارای تابعیت آلمان دارید؟

وضعیت تاهل شما چیست؟

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

چند سال دارید؟

20 تا 25 سال
26 تا 29 سال
بیش از 29 سال

سطح زبان آلمانی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

تمکن مالی شما منطبق با کدام یک از این گزینه ها می باشد؟

آیا اقوام درجه یک یا دو دارای تابعیت آلمان دارید؟

وضعیت تاهل شما چیست؟

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

چند سال دارید؟

22 تا 30 سال
30 تا 35 سال
بیش از 35 سال

معدل مقطع قبلی شما منطبق با کدام یک از بازه های زیر می باشد؟

قصد ادامه تحصیل به کدام یک از زبان های زیر را دارید؟

سطح زبان انگلیسی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

سطح زبان آلمانی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

A2 یا پایین تر
B1
B2
C1یا بالاتر

تمکن مالی شما منطبق با کدام یک از این گزینه ها می باشد؟

کمتر از یک و نیم میلیارد تومان
بیش از یک و نیم میلیارد تومان

آیا اقوام درجه یک یا دو دارای تابعیت آلمان دارید؟

وضعیت تاهل شما چیست؟

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

چند سال دارید؟

معدل مقطع قبلی شما منطبق با کدام یک از بازه های زیر می باشد؟

19 تا 20
16.5 تا 19
بین 16.5 تا 14.5
کمتر از 14.5

قصد ادامه تحصیل به کدام یک از زبان های زیر را دارید؟

سطح زبان انگلیسی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

سطح زبان آلمانی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

تمکن مالی شما منطبق با کدام یک از این گزینه ها می باشد؟

کمتر از یک و نیم میلیارد تومان
بیش از یک و نیم میلیارد تومان

آیا اقوام درجه یک یا دو دارای تابعیت آلمان دارید؟

سوابق علمی–پژوهشی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

چند سال دارید؟

24 تا 40 سال
40 تا 45 سال
بیش از 45 سال

معدل مقطع قبلی شما منطبق با کدام یک از بازه های زیر می باشد؟

قصد ادامه تحصیل به کدام یک از زبان های زیر را دارید؟

سطح زبان انگلیسی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

معادل آیلتس آکادمیک پایین تر از 6.5
معادل آیلتس آکادمیک 6.5 تا 7
معادل آیلتس آکادمیک 7 یا بالاتر

سطح زبان آلمانی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

A2 یا پایین تر
B1
B2
C1یا بالاتر

تمکن مالی شما منطبق با کدام یک از این گزینه ها می باشد؟

کمتر از یک و نیم میلیارد تومان
بیش از یک و نیم میلیارد تومان

آیا اقوام درجه یک یا دو دارای تابعیت آلمان دارید؟

سوابق علمی–پژوهشی شما منطبق با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

عضویت در هیات علمی
مقالات علمی منتشر شده بین المللی به ویژه ISI
کتب علمی منتشر شده
شرکت در کنفرانس های پژوهشی بین المللی
ثبت اختراع

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

کد رهگیری :