برنامه ویزای استارتاپ، اقامت دائم کانادا را به کارآفرینان واجد شرایط اعطا می کند. هدف این برنامه آن است که کارآفرینان دارای ایده خلاقانه را انتخاب و آنان را به واحد های ارزیابی  کسب و کارهای بخش خصوصی کانادا (اِنجل اینوِستِر گروپز، ونچر کپیتال فاندزیا بیزنس اَنکوباتورز) معرفی مرده تا تأسیس کسب و کار استارتاپی آنها را در کانادا تسهیل کند.

نامزدهای موفق در این برنامه، نامه حمایتی(Letter of Support)  یک واحد ارزیابی تعیین شده از طرف دولت (اِنجل اینوِستِر گروپز، ونچر کپیتال فاندز یا بیزنس اَنکوباتورز) را دریافت می کنند..

متقاضیان برنامه ویزای استارتاپ کانادا باید این چهار شرط اصلی را دارا باشند:

  1. کسب و کاری واجد شرایط داشته باشند.
  2. نامه حمایتی یکی از واحد های مشخص شده ارزیابی از طرف دولت کانادا را دارا باشند.
  3. توانایی مالی کافی، در دسترس و قابل انتقالی داشته باشند (مبالغ هر ساله به روز رسانی می شوند).
  4. تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را از طریق آزمون های استاندارد (معیار سطح ۵ زبان کانادا) ثابت کنند.