برنامه ویزای استارتاپ، اقامت دائم کانادا را به کارآفرینان واجد شرایط اعطا می کند. هدف این برنامه آن است که کارآفرینان دارای ایده خلاقانه را انتخاب و آنان را به واحد های ارزیابی  کسب و کارهای بخش خصوصی کانادا (اِنجل اینوِستِر گروپز، ونچر کپیتال فاندزیا بیزنس اَنکوباتورز) معرفی مرده تا تأسیس کسب و کار استارتاپی آنها را  در  کانادا تسهیل کند.

نامزدهای موفق در این برنامه، نامه ی حمایتی(Letter of Support)  یک واحد ارزیابی تعیین شده از طرف دولت (اِنجل اینوِستِر گروپز، ونچر کپیتال فاندز یا بیزنس اَنکوباتورز) را دریافت می کنند..

متقاضیان برنامه ی ویزای استارتاپ کانادا باید این چهار شرط اصلی را دارا باشند:

  1. کسب و کاری واجد شرایط داشته باشند.
  2. نامه حمایتی یکی از واحد های مشخص شده ارزیابی از طرف دولت کانادا را دارا باشند.
  3. توانایی مالی کافی، در دسترس و قابل انتقالی داشته باشند (مبالغ هر ساله به روز رسانی می شوند).
  4. تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا فرانسه را از طریق آزمون های استاندارد (معیار سطح ۵ زبان کانادا) ثابت کنند.