برنامه خود اشتغالی، شامل متقاضیانی است که تجربه خوداشتغالی مرتبط داشته و قصد و توانایی آن را دارند که کارفرمای خود بوده و با تأثیر گذاری در حوزه فرهنگی، هنری یا ورزشی کانادا موجبات اشتغال خودشان را فراهم کنند.

متقاضیان این برنامه باید حداقل ۲ سال تجربه کاری موفق در سطح ملی و یا بین المللی طی پنج سال گذشته در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی داشته باشند و این تجربه خود اشتغالی باید تا زمان به نتیجه رسیدن پرونده ادامه داشته باشد.

برای واجدالشرایط بودن در این برنامه، متقاضی باید تمکن مالی کافی برای خود و خانواده خود جهت کار و زندگی در کانادا را داشته باشد .هرچند تمکن مالی لازم در این برنامه، کمتر از برنامه های  کارآفرینی بوده و مقررات مربوط به برنامه کارآفرینی را شامل نمی شود، اما باید متقاضی را قادر سازد تا بتواند در کانادا شاغل شده و تأثیر بسزایی در پویایی اقتصادی کانادا داشته باشد.